Skip to content Skip to footer

Vilkår & betingelser

 

GENERELT

Ansvarlig forhandler på vegne av JF365 / Jenter i Forsvaret Netthandel, er
Bekkevold Media og Markedsføring, Org. Nr. 985758689MVA. Netthandelen blir heretter omtalt
som JF365, selger (en) og leverandør (en). Kunden blir heretter også omtalt som forbruker
(en).

Produktinformasjon/bilder
Alle oppgaver og data som finnes i JF365 sitt produktinformasjonsmateriell og prislister, kan
bli endret/justert uten særskilt varsel. Forandringer som har funnet sted på allerede bestilte
varer, vil kundene bli underrettet om. Det tas forbehold om feil i produktinformasjonen på
web da dette kan endres fra produsent uten forvarsel. JF365 er da ikke erstatningsansvarlig i
etterkant.

BETALING

Alle ordre til privatpersoner forhåndsbetales før varelevering, og betaling må være registrert
på vår konto før utsendelse av varen (e) kan finne sted. Vi benytter for tiden kun Vipps. Dersom du isteden ønsker å få tilsendt faktura, kontakt oss.

FRAKT

Vi sender kun i Norge. Varer fra JF365.no blir normalt sendt med helthjem.no, med mindre annet er
avtalt. Dersom varen ønskes sent til områder hvor helthjem ikke kan levere, og /
eller hvor fraktpris er høyere, forbeholder vi oss retten til å
kansellere ordre, eller at kunden dekker porto fullt ut. Vi forbeholder oss retten til å avvike fra – eller endre oppgitt leveringstid uten å gi beskjed på forhånd.

Uavhentede pakker vil bli belastet et gebyr på kr 99 + frakt tur/retur av gjeldende ordre, for å
dekke våre utlegg. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til
inkasso.

Ekspedering av ordre og leveringstid
Ekspedering av ordre vil normalt ta 2-7 virkedager dersom varen er på lager. I tillegg
tilkommer leveringstid med posten. Normal frakttid er 2-7 virkedager avhengig av ditt bosted.
Dersom du har spørsmål angående din ordre kan du kontakte vår kundeservice her.

Priser
Frakten er spesifisert i handlekurven med en fastpris på kr. 80,- med helthjem.no. Dersom varen ønskes sent til områder hvor helthjem ikke kan levere, og / eller hvor fraktpris er høyere, forbeholder vi oss retten til å kansellere ordre eller at kunden dekker porto fullt ut. Prisene du finner på jf365.no inkluderer alltid MVA og tollavgifter.

REKLAMASJONER

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun

oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg
mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra
det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at
forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare
vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide,
tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter
at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved
risikoens overgang. Etter seks måneder er det din plikt å påvise at mangelen var der ved
leveranse, og ikke har blitt forårsaket av deg eller ditt bruk.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av
bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig primært ved å ta kontakt med
oss her.

Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte
fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

  • Holde kjøpesummen tilbake
  • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
  • Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme
    stand og mengde, § 51)
  • Kreve erstatning

Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir
avskåret fra å bruke tingen (vi tolker dette løper fra tingen er kvittert inn til
kundeservice@jf365.no) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en
erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav
på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.
Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som
har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av
tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv
må dekke slike kostnader, §30.

AVBESTILLING

Vi har høy effektivitet ved prosessering av bestillinger, så gi oss snarlig beskjed ved
avbestilling. Vi anbefaler at avbestillinger gjøres snarest til JF365, enten via telefon 92 45 35
44 eller via epost

SKADE PÅ VAREN

Hvis du oppdager at pakken er skadet allerede ved avhenting på postkontoret, må du melde
fra om dette med en gang. Etter levering skal kunden så snart det er mulig foreta en
undersøkelse av den leverte varen.
Oppdager du en transportskade først når åpner emballasjen må du snarest ta med deg hele
forsendelsen inklusiv emballasjen tilbake til postkontoret og fylle ut et skadeskjema.
Postkontoret hjelper deg med utfyllingen av standard skadeskjema.

Dersom varen ble sendt med helthjem.no, kan du kontakte vår kundeservice her

MANGELFULL VARE

Ved eventuelle mangler eller fabrikasjonsfeil på solgte varer som forelå på
leveringstidspunktet og som ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, har selger /
leverandør ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Etter
levering skal kunden så snart det er mulig foreta en undersøkelse av de leverte varene. Ved
bestilling av profileringsutstyr som for eksempel tekstiler, er det særlig viktig at en komplett
oversikt over mangler eller andre avvik rapporteres til oss. Når selgeren / leverandøren foretar
retting eller omlevering kan ikke kjøperen gjøre ytterligere endringer.

ANGRERETT

Angrerettloven gir forbruker en ubetinget rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å melde fra til
selger innen 14 dager etter at forbrukeren mottok hele varen og opplysninger som kreves med
hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte, herunder angrerettskjema.
Angreretten utløper senest tre måneder etter at varen er mottatt eller etter 1 år dersom
opplysninger om angrerett ikke er gitt. Fristen anses overholdt dersom melding er avsendt
innen fristens utløp og på en måte som er forsvarlig etter forholdene.
I meldingen skal forbrukeren opplyse hvilken måte varen vil bli returnert på. Ved bruk av
angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av partene har oppfylt
hele eller deler av avtalen skal det skje en tilbakeføring. Forbruker skal tilbakeføre varen
innen rimelig tid. Dette gjelder selv om forbrukeren ikke har fått det han eller hun har krav på å få tilbakelevert fra selgeren. Selger plikter å tilbakebetale det forbrukeren har betalt innen 14
dager fra den dag selger mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til rådighet. Dersom
du har postgirokonto eller bankkonto bes kontonummer opplyst.

Eventuelle kostnader ved retur av varen bæres av forbrukeren, med mindre selgeren har
misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare fordi den
bestilte vare ikke var tilgjengelig. Varer som er sendt gjennom posten eller selvstendig
fraktfører skal sendes tilbake på samme måte eller leveres selger i originalemballasjen med
betalt returfrakt. Forbruker plikter ikke å motta eller innløse en vare før den returneres selger,
men kan isteden betale returkostnadene og be den som leverer varen om å returnere varen til
selgeren. Det er imidlertid en forutsetning at kjøper gir melding til selger, innen 14 dager, om
at angreretten benyttes.

Unntak og begrensninger av angrerett: Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og
mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra
kjøpes side. Videre kan angreretten ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller
datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt.

Det er ingen angrerett på salgsvarer, kun på varer til oridnær pris.

Eventuelle kostnader ved retur av varen bæres av forbrukeren, med mindre selgeren har
misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare fordi den
bestilte vare ikke var tilgjengelig. Varer som er sendt gjennom posten eller selvstendig
fraktfører skal sendes tilbake på samme måte eller leveres selger i originalemballasjen med
betalt returfrakt. Forbruker plikter ikke å motta eller innløse en vare før den returneres selger,
men kan isteden betale returkostnadene og be den som leverer varen om å returnere varen til
selgeren. Det er imidlertid en forutsetning at kjøper gir melding til selger, innen 14 dager, om
at angreretten benyttes.

Force majeur
Er selgeren / leverandøren forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en
slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen
omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller
uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta
restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet,
innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra
underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette
punkt, er selgeren / leverandøren fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og
kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

HAR DU SPØRSMÅL?

Kontakt vår kundeservice for spørmål knyttet til kjøpsvilkår og retur.

JF365.no

Ansvarlig for netthandel:

Bekkevold Media og Markedsføring

Org. Nr. 985758689MVA // Postadresse: Sandakerveien 101F, 0483 Oslo

Kundeservice

Dersom du har spørsmål til produkter eller ordre kan du sende oss en henvendelse på epost. Vi svarer innen 24 timer.

Følg oss

Jenter i Forsvaret Netthandel © 2021. All Rights Reserved.