Vilkår og betingelser

Varene i nettbutikken jf365.no promoteres av Jenter i Forsvaret Netthandel. Varer utenom JF365 Collection håndteres av Milrab med tanke på lager og logistikk, og kundens navn og kontaktopplysninger blir også delt med Milrab for å sikre riktig levering. Netthandel blir heretter omtalt som JF365 og selger (en). Milrab blir heretter også omtalt som leverandør (en). Kunden blir heretter også omtalt som forbruker (en).

Produktinformasjon/bilder
Alle oppgaver og data som finnes i JF365 sitt produktinformasjonsmateriell og prislister, kan bli endret/justert uten særskilt varsel. Forandringer som har funnet sted på allerede bestilte varer, vil kundene bli underrettet om. Det tas forbehold om feil i produktinformasjonen på web da dette kan endres fra produsent uten forvarsel. JF365 er da ikke erstatningsansvarlig i etterkant.

Betaling
Alle ordre til privatpersoner forhåndsbetales før varelevering og betaling må være registrert på vår konto før utsendelse av varen (e) kan finne sted. Vi benytter kun Vipps.

Frakt
Varer fra Milrab sitt lager blir normalt sendt med Bring, (varer i JF365 Collection blir sendt med Posten eller Helthjem.no) med mindre annet er avtalt. Vi forbeholder oss retten til å avvike fra – eller endre oppgitt leveringstid uten å gi beskjed på forhånd.

Uavhentede pakker vil bli belastet et gebyr på kr 99 + frakt tur/retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Ekspedering av ordre og leveringstid
Ekspedering av ordre vil normalt ta 2-7 virkedager dersom varen er på lager. I tillegg tilkommer leveringstid med posten. Normal frakttid er 1-5 virkedager avhengig av ditt bosted. Varer som ikke finnes på lager ved bestilling er spesifisert i produktbildet i nettbutikken og vil der gi deg informasjon om antatt leveringstid. I disse tilfellene (dersom ønskelig) kan bestillingen deles opp, da med fraktkostnader tilknyttet hver sending.

Standarden vil være at vi holder alle varer på lageret til hele din bestilling er komplett og kan sendes som en sending. Dersom du har spørsmål angående hvordan dette fungerer eller din ordre kan du kontakte vår kundeservice her.

Priser
Frakten er spesifisert i handlekurven med en fastpris på kr. 69,- uansett hvor i Norge forsendelsen skal sendes. Prisene du finner på jf365.no inkluderer alltid MVA og tollavgifter.

Reklamasjoner
Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang. Etter seks måneder er det din plikt å påvise at mangelen var der ved leveranse, og ikke har blitt forårsaket av deg eller ditt bruk.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig primært ved å ta kontakt med oss her.
Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

  • Holde kjøpesummen tilbake
  • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
  • Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, § 51)
  • Kreve erstatning

Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke tingen (vi tolker dette løper fra tingen er kvittert inn til kundeservice@jf365.no) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader, §30.

Avbestillinger
Vi har høy effektivitet ved prosessering av bestillinger, så gi oss snarlig beskjed ved avbestilling. Vi anbefaler at avbestillinger gjøres snarest til JF365, enten via telefon 92 45 35 44 eller via kontaktskjema.

Skade på varen
Hvis du oppdager at pakken er skadet allerede ved avhenting på postkontoret, må du melde fra om dette med en gang. Etter levering skal kunden så snart det er mulig foreta en undersøkelse av den leverte varen.
Oppdager du en transportskade først når åpner emballasjen må du snarest ta med deg hele forsendelsen inklusiv emballasjen tilbake til postkontoret og fylle ut et skadeskjema. Postkontoret hjelper deg med utfyllingen av standard skadeskjema.

Mangelfull vare
Ved eventuelle mangler eller fabrikasjonsfeil på solgte varer som forelå på leveringstidspunktet og som ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, har selger / leverandør ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Etter levering skal kunden så snart det er mulig foreta en undersøkelse av de leverte varene. Ved bestilling av profileringsutstyr som for eksempel tekstiler, er det særlig viktig at en komplett oversikt over mangler eller andre avvik rapporteres til oss. Når selgeren / leverandøren foretar retting eller omlevering kan ikke kjøperen gjøre ytterligere endringer.

Angrerett
Angrerettloven gir forbruker en ubetinget rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å melde fra til selger innen 14 dager etter at forbrukeren mottok hele varen og opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte, herunder angrerettskjema. Angreretten utløper senest tre måneder etter at varen er mottatt eller etter 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Fristen anses overholdt dersom melding er avsendt innen fristens utløp og på en måte som er forsvarlig etter forholdene.
I meldingen skal forbrukeren opplyse hvilken måte varen vil bli returnert på. Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av partene har oppfylt hele eller deler av avtalen skal det skje en tilbakeføring. Forbruker skal tilbakeføre varen innen rimelig tid. Dette gjelder selv om forbrukeren ikke har fått det han eller hun har krav på å få tilbakelevert fra selgeren. Selger plikter å tilbakebetale det forbrukeren har betalt innen 14 dager fra den dag selger mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til rådighet. Dersom du har postgirokonto eller bankkonto bes kontonummer opplyst.

Eventuelle kostnader ved retur av varen bæres av forbrukeren, med mindre returlapp utstedt av selger benyttes, selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig. Varer som er sendt gjennom posten eller selvstendig fraktfører skal sendes tilbake på samme måte eller leveres selger i originalemballasjen med betalt returfrakt. Forbruker plikter ikke å motta eller innløse en vare før den returneres selger, men kan isteden betale returkostnadene og be den som leverer varen om å returnere varen til selgeren. Det er imidlertid en forutsetning at kjøper gir melding til selger, innen 14 dager, om at angreretten benyttes.

Unntak og begrensninger i angreretten:
Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra kjøpes side. Videre kan angreretten ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt.

Force majeur
Er selgeren / leverandøren forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selgeren / leverandøren fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.